Производи

COXO®

COXO® е систем за справување со денталните аеросоли изработен според официјалните меѓународни препораки за заштита на стоматолозите и нивните пациенти, одобрен од страна на FDA.

ROOTT ™

ROOTT™ се отворени имплант системи, создадени од стоматолози за стоматолози, со водечка чистота на површините, без органски контаминанти или неоргански остатоци.

Amber® Mill

Amber® Mill се стаклокерамички блокови од нано-литиум дисиликат кои може машински да се обработуваат.

QuickSleeper5

Системот QuickSleeper претставува значаен напредок во стоматолошката анестезија, нудејќи прецизни и практично безболни инјекции.